FINALE

Start | Contact | Vraagbaak

Disclaimer
MODULAS B.V. te WOUW heeft o.a. de distributierechten verworven van de softwarepakketten van 3BORG International N.V. te Willemstad (Curacao)

Eigendoms- en auteursrechten
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij MODULAS. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over MODULAS.
Op deze website worden handelsmerken, logo's, data, benamingen, merken, foto's en teksten gepresenteerd. Tenzij expliciet anders vermeld zijn deze beschermd door eigendomsrechten en behoren MODULAS of derden toe. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) is het gebruikers niet toegestaan deze te gebruiken, op welke wijze dan ook.

Aansprakelijkheid
MODULAS heeft er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Niettemin is MODULAS op generlei wijze aansprakelijk voor directe, indirecte of welke wijze van schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of een andere websites of programma's waarnaar wordt verwezen op deze website. Evenmin is er sprake van aansprakelijkheid indien MODULAS expliciet en vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid dat deze schade zich zou voordoen.

MODULAS wenst geen confidentiële gegevens of eigendomsinformatie waarop eigendomsrechten rusten van gebruikers te ontvangen via deze website. Alle informatie die MODULAS via deze website van gebruikers ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificatiegegevens, zal dan ook als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het is MODULAS dan ook toegestaan om deze informatie naar eigen inzicht en zonder enige vergoeding te gebruiken en in te zetten.

Het is MODULAS toegestaan om zonder voorafgaande kennisgeving alle informatie en andere elementen op deze website te wijzigen of te verwijderen. MODULAS biedt gebruikers geen garanties over de volledigheid, toereikendheid, juistheid, geschiktheid of bruikbaarheid van de geboden informatie. De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de controle hierop. MODULAS geeft geen garanties voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.